Regisztráció

Üdvözöljük Kisbágyon község honlapján!
Mai dátum: 2019. 08. 21.

Lakásfenntartási támogatás


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény alapján a lakásfenntartási támogatás
az alábbi együttes feltételek mellett adható.

Értékhatárok és jogosultsági feltételek 2011.09.01-től [részletek]
A kérelem és mellékletei (igénylőlap, jövedelemnyilatkozat, vagyonnyilatkozat, munkáltatói igazolás) [letöltés]


Lakásfenntartási támogatás


Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem (felső) határa:


- 71.250,-Ft/fogyasztási egység


Lakásfenntartás elismert költsége

A tényleges havi közüzemi számlák helyett az alább jelzett m2 és 450,- Ft szorzata alapján számolt havi költséget veszünk alapul.


Elismert lakásnagyság

- egyszemélyes háztartás esetén 35 m2

- 2 személyes háztartás esetén 45 m2

- 3 személyes háztartás esetén 55 m2

- 4 személyes háztartás esetén 65 m2

- ha 4-nél több személy lakik a háztartásban, akkor minden további személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.


Jogosultsági feltétel

Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét (2011-ben a 71.250,-Ft-ot), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Vagyon:

Az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

- külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

harmincszorosát (2011-ben a 855.000,- Ft-ot) vagy

- együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcvanszorosát (2011-ben a

2.280.000,- Ft-ot)

meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.


Egyéb feltételek

- Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakásfenntartási támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.

- A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

- A kérelem elutasításra kerül, ha a kérelmező, illetve a háztartásában élő személy érvényes lakásfenntartási támogatással rendelkezik.


A támogatás összege

A jogosultsági feltételek fennállása esetén a támogatás mértéke a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 38. paragrafus (7) bekezdésében meghatározott képlet alapján [0,3 – (egy fogyasztási egységre jutó jövedelem – 14.250,- Ft) x 0,15 / 28.500,- Ft] kiszámított és két tizedes jegyre kerekített arányszám, valamint a lakásfenntartás elismert havi költségének szorzata 100,- Ft-ra kerekítve, melynek minimális összege havi 2.500,- Ft, amely egy év időtartamra állapítható meg. A támogatás összege a kérelmező által megjelölt szolgáltatóhoz kerül átutalásra.


A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelete alapján kiegészítő lakásfenntartási támogatásra jogosult, aki részére normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra és az alábbi feltételeknek megfelel:


- 60. életévét betöltötte és egyedül élő, vagy fogyatékossági támogatásban, vagy vak járadékban részesülő gyermekével él közös háztartásban és a lakást más személyek nem használják.


- gyermekét, gyermekeit saját háztartásában egyedülállóként neveli, és a lakást más személy nem használja, továbbá a részére megállapított normatív lakásfenntartási támogatás összege a 6.000 Ft-ot és a család egy főre eső jövedelme a nyugdíjminimum 110%-át nem haladja meg.


A kiegészítő lakásfenntartási támogatás
egy hónapra jutó összege 1.000 Ft.